2023.05.23 Press release, Regulatory

Årsstämmokommuniké – Kebni AB (publ)

KebNi AB (publ) genomförde idag den 23 maj 2023 årsstämma på Scandic Victoria Tower Hotel, på Arne Beurlings Torg 3 i Kista.   

Vid årsstämman beslutades följande: 

 • Stämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.  

 • Stämman beslutade bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.  

 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter varefter omvaldes Anders Björkman, Jan Wäreby, Magnus Edman och Daniel Rudeklint samt nyvaldes Per Wernersson. Anders Björkman utsågs till styrelsens ordförande.  
   
  Per Wernersson är född 1965 och utbildad civilingenjör maskinteknik. Han har inga andra pågående uppdrag men har en bakgrund som COO på Elkjöp Nordic AS, CPO & Country manager på Media Saturn Holding och Sales Director på ONOFF AB. Han innehar 194 251 B-aktier i bolaget.  

 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 210 000 kronor till ordföranden och med 105 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt härutöver med 30 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet.  

 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.  

 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny valberedningsinstruktion att gälla tills vidare.  

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid dagen för årsstämman (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.   

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kebni.com
 
För mer information, kontakta Kebni Head of Marketing, Communication & Investor Relations Maya Larsson: maya.larsson@kebni.com / +46 (0) 70-971 00 05 
 
Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 kl. 18.45.

Om KebNi AB (publ) 
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på www.kebni.com 
 
Kebni – Bringing stability to a world in motion