2016.03.29 Press release, Regulatory

Årsstämmokommuniké

ASTG AB har per denna dag genomfört årsstämma för räkenskapsåret 2015. Plats Memory Hotell Kista.

Närvarande aktieägare
Upprättades bifogad företeckning över närvarande aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Övriga närvarande
Tobias Stråhle, Thomas Selander, Sandra Noaksson

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Nils Eriksson.

Val av ordförande samt protokollförare
Till ordförande valdes Gunnar Ek samt till protokollförare Sandra Noaksson.

Röstlängdens upprättande och godkännande
Upprättad bifogad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Dagordningens godkännande
Förslag till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän
Sven-Olof Hagelin och Lars Tivelius valdes till att justera dagens protokoll.

Stämmans sammankallande
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Information ifrån styrelsen
Nils Erikssons och Andreas Adelgrens information går tillbaka 9 månader i tiden med information om hur man nu löst upp gamla avtal som tidigare styrelsen skrivit, samt att markanden ser bra ut inför framtiden för bolagets produkter.

Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse
Tobias Stråhle (PWC) går igenom bolagets revisionsberättelse samt ger en tillbaka blick av tidigare räkenskaps år 2014 samt gällande dotterbolagen som gått i konkurs. Intäktsredovisningen samt genomgång av kostnader informeras av Otto Persson. Gunnar Ek ber alla läsa sida 3 i ÅR gällande avtal, oskäliga förmåner samt orimliga pensionsavsättningar.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.
Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernredovisning samt koncernsbalansräkning.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Beslut om disposition gällande bolagets resultat.
Fastställer att 1,5 mkr disponeras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

I den tidigare styrelsen beviljas inte Fredrik Nygren, Henrik von Essen, Olof Stjernberg samt Jan- Axel Näsman ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet beviljades för Jan Otterling, Olov Widigsson, Andreas Adelgren samt Nils Eriksson.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Ledamöter 4 stycken, suppleanter 1 stycken.

Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn.

Arvodet fastställdes till 200 tkr för styrelseordförande, 100 tkr till ledamöter, inget arvode till suppleant då man är anställd i bolaget samt enligt godkänd räkning gällande revisorns arvode.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleant.

Till styrelseordförande valdes Claes Lindqvist, styrelseledamöter valdes Nils Eriksson, Erik Claesson samt Otto Persson till suppleant valdes Andreas Adelgren.

Val av revisor.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes med Tobias Stråhle som ansvarig revisor.

Förslag att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande om utställande av redan kommunicerade konvertibla lån samt bemyndigande att fram till nästa årsstämma fatta beslut om emissioner. I dagsläget ser vi inga emissions behov men reserverar oss för att vi eventuell stororder att ansvarsfullt införskaffa så kallade arbetande pengar.

Förslag att årsstämman beslutar om den första nödemissionen med utgångspunkter från styrelsens redogörelse. Gäller de hjältar som hösten 2015 gick in med 10 mkr i villkorat aktieägartillskott, där varje inlånad kr gav rätten att i mars 2017 teckna 1 st ASTG aktie för 5 öre.

Årsstämmans avslutande.

Årsstämman avslutas med tack tal till befintlig styrelse för utmärkt arbete under räkenskapsåret samt ett stort tack till Reidar Östman, Johannes Svensson, Joakim Ilemark samt Otto Persson