2018.06.20 Press release, Regulatory

Årsstämmokommuniké

ASTG AB genomförde igår tisdagen den 19 juni sin årsstämma för räkenskapsåret 2017. Platsen var Memory Hotell Kista.

Närvarande aktieägare samt övriga närvarande              
Det upprättades företeckning över närvarande aktieägare samt övriga närvarande.

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Clase Lindqvist.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Till ordförande valdes Advokat Patrik Gustafsson Sonne samt till protokollförare bolagets CFO Per Stenfeldt.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman. 

Dagordningens godkännande
Förslag till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

Val av personer att justera protokollet
Gunnar Ek valdes till att justera stämmans protokoll.

Stämmans sammankallande
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse
Bolagets VD Ulf Sundqvist presenterade huvudpunkterna i Årsredovisningen. Bolagets revisor, Tobias Stråhle (PWC), gick igenom revisionsberättelsen samt i allmänna ordalag resultat- och balansräkningarna. Revisorn lade betoning på att bolagets balanserade utgifter för utveckling är i sin ordning samt att bolagets bedömning om att likviditeten för kommande 12 månader kommer att vara positiv är styrkt.

Information ifrån styrelsen och VD
Ulf Sundvist gick igenom det gångna året med betoning på arbetet med bolagets israeliska kund samt betydelsen av samarbetet med Datapath. Styrelsens ordförande Claes Lindqvist underströk det gynnsamma läge bolaget befinner sig i nu, med stärkt kassa och möjlighet att fokusera på framtiden. 

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultatsräkningen och koncernbalansräkningen
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Beslut om dispositioner gällande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman fastställde att den ackumulerad förlusten om -11,9 mkr förs i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
En enhällig årsstämma beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör. 

Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att antalet ledamöter skal uppgå till fem stycken personer samt ingen suppleant. 

Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn
Arvodet fastställdes till 200 tkr för styrelseordförande samt 100 tkr vardera till ledamöterna. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleant
Till styrelseledamöter omvaldes Claes Lindqvist, Lars Jehrlander och Otto Persson samt nyval gjordes av David Svenn och Jens Zetterstedt. Till styrelseordförande omvaldes Claes Lindqvist. 

Val av revisionsbolag eller revisorer
PWC AB omvaldes som revisor. PWC har meddelat att om de omväljes så kommer Auktoriserade revisorn Tobias Stråhle att utses som ansvarig revisor.

Förslag till ändrad bolagsordning
En enhällig årsstämma beslutade i enlighet med styrelsen förslag om ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Beslutet innebär: 

Att nuvarande aktiekapitalgränser om lägst 6 310 229,42 kronor och högst

25 240 917,68 kronor ändras till att aktiekapitalet utgör lägst 7 177 512,14 kronor och högst 28 710 048,55 kronor samt

att aktieantalsgränserna för B-aktier om lägst 250 000 000 stycken och högst

1 000 000 000 stycken ändras till att antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 stycken och högst 1 200 000 000 stycken. 

Totalt antal aktier efter beslutet blir som lägst 313 750 000 stycken och som högts 1 255 000 000 stycken.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet med över 99% av rösterna, såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna, att bemyndiga styrelsen enligt följande: 

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan föreskrift om apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.   

Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske för att möjliggöra förvärv, kvitta skulder och stärka bolagets egna kapital.  Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Årsstämmans avslutande
Patrik Gustafsson Sonne avslutade årsstämman.