Viktig information

Att ta del av materialet på denna webbsida kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner. I andra jurisdiktioner kan det vara tillåtet endast för vissa personkategorier att ta del av materialet. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så.

Materialet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare material upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Materialet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna stri¬da mot lagar eller regleringar i det landet.

Varken de uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”) eller de nyemitterade aktier eller teckningsoptioner som omfattas av erbjudandet enligt detta material har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Ze¬eland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland eller Belarus eller i något an¬nat land där erbjudandet eller distribution av materialet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare material upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får uniträtter, BTU och nyemitterade aktier samt teckningsoptioner inte direkt eller indirekt utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbsida.

Genom att klicka på länken nedan bekräftar jag att jag har läst, förstått och accepterar ovanstående.

Jag godkänner ovan kriterier - hämta dokument